x

Svanholmhus

Svanholmhus er Nationalpark Thys besøgs- og velkomstcenter i den allersydligste spids på Agger Tange

Allerlængst mod syd i nationalparken ligger Agger Tange omgivet af diger og beskyttet af høfder mod Vesterhavet. 

Fra både havdige og fjorddige er der vide udsigter over havet, Limfjorden og de smukke morænelandskaber mod nord og øst. 

Mellem digerne er der udstrakte strandenge vekslende med lavvandede laguner, omgivet af rørskove. Tangens åbne landskab er et eldorado for mange fugle, ikke mindst forår og efterår, hvor titusinder af svømme- og vadefugle raster på vej til ynglepladser og vinterkvarterer. Når tangens fugleliv er så rigt, skyldes det bl.a., at området ligger på fuglenes trækrute langs den jyske vestkyst, og Agger Tange er ikke uden grund udpeget som EU-Fuglebeskyttelsesområde. Flokke af gråand, krikand og pibeand – og om efteråret også taffeland og hvinand – har ophold i de lavvandede laguner. Også flokke af knopsvane, pibesvane og sangsvane holder til her. 

 

Både forår og efterår ses kortnæbbet gås og knortegås. Vadefuglene bruger også strandengene og lagunernes flade kyster. Her ses flokke af hjejle, vibe, strandskade, almindelig ryle, stor og lille regnspove og dobbeltbekkasin. I yngletiden er der ikke så store mængder af fugle, men alligevel er der mulighed for at se nogle af de svømme-og vadefugle, der yngler i områderne – f.eks. knopsvane, gråand, gravand, spidsand og blishøne. 

Af vadefugle yngler engryle, strandskade, klyde, rødben, brushane og stor kobbersneppe. Også måger og terner har kolonier på tangerne. Fredningen af Agger og Harboøre tanger har til formål at forbedre forholdene for fuglene. Plejen, som forestås af Naturstyrelsen, består først og fremmest i græsning af strandengene, så de ikke gror til med tagrør, pil og havtorn. Kvæget, der afgræsser tangen, udvikler en god kødkvalitet, som man kan stifte bekendtskab med ved slagteren i Vorupør.