x

Agger Tange

Agger Tange byder på helt usædvanlig natur både på land og i vandet.

Omkring Agger Tange er der et rigt natur- og fugleliv. Her findes en stor koloni af hættemåger samt mindre bestande af stormmåger og havterner.

Derudover findes gråand, krikand, pibeand og om efteråret især taffeland og hvinand.

Desuden raster her flokke af blishøns, knopsvaner, sangsvaner og pibesvaner. Af rastende vadefugle skal først og fremmest nævnes hjejlen, viben, strandskaden, almindelig ryle, stor regnspove og dobbeltbekkasin.

Når man sejler med færgen fra Thyborøn til Agger Tange, vil man ofte have mulighed for at iagttage den spættede sæl.

Læs mere om dyrelivet på Agger Tange her

Dyrelivet på agger tange